Privacybeleid

1. Algemene informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1) In de volgende privacyverklaring willen wij toelichten hoe wij omgaan met persoonsgegevens die worden doorgegeven aan ons bij gebruik van onze website resp. onze aanbiedingen op internet. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens art. 4 punt 7 AVG:

Media-Concept Büribedarf GmbH
Biberger Straße 93
D-82008 Unterhaching

Tel.: +49 89 248809-0
Fax: +49 89 2488 09-999
E-mail: kontakt@media-concept.com

(3) U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@media-concept.com of op bovenvermeld adres, met toevoeging van „De functionaris voor gegevensbescherming“ / „t.a.v. Brigitte Harz“

 

2. Rechten van de betrokkenen

(1) U hebt de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen:

 • Recht op informatie (art. 15 AVG) over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt; 
 • Recht op correctie (art. 16 AVG) of vervollediging van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt; 
 • Recht op verwijdering (art. 17 AVG) van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover de verwerking niet uitzonderlijk volgens art. 17 lid 3 AVG vereist is; 
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG); 
 • Recht op kennisgeving (art. 19 AVG); 
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG); 
 • Recht op herroeping van een gegeven toestemming (art. 7 lid 3 AVG).
   

(2) Voor het overige hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie op het vlak van gegevensbescherming, voor zover u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig is. Dat zijn de nationale functionarissen voor gegevensbescherming. De contactpersoon die voor u bevoegd is, vindt u bijv. via de volgende URL: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften

 

(3) Verzet tegen de verwerking van uw gegevens

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de afweging van belangen, kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking. Dat is het geval wanneer de verwerking in het bijzonder niet vereist is voor de vervulling van een contract met u, wat door ons telkens bij de overeenkomstige functiebeschrijving wordt weergegeven. Wanneer dergelijk verzet wordt uitgeoefend, verzoeken wij om de redenen toe te lichten, waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals dat door ons wordt gedaan. Indien uw verzet gegrond is, kijken wij de situatie na en zullen wij de gegevensverwerking staken resp. aanpassen ofwel u aantonen op grond van welke dwingende gerechtvaardigde redenen wij de verwerking voortzetten.

 

Uiteraard kunt u op elk ogenblik verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Over uw verzet tegen reclame kunt u ons informeren via de volgende contactgegevens: mail@toner24.nl

 

3. Gegevensveiligheid

Aangezien de veiligheid van uw gegevens belangrijk is, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven met een veilige TLS-versleuteling/verbinding. TLS (Transport Layer Security) is een protocol voor de versleuteling van gegevensoverdrachten op internet. Hiermee beschermen wij uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang.  De versleuteling van de verbinding kunt u in de browserbalk herkennen aan het teken „https//:“ resp. het slotsymbool.

Bovendien beveiligen wij onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is een complete beveiliging tegen alle risico‘s evenwel niet mogelijk.

 

4. Bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus zonder zich te registreren of ons op een andere manier informatie over te maken, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server. Zodra u een bestand van onze website opvraagt, worden standaard toegangsgegevens verzameld en opgeslagen.

Dit gegevensbestand bestaat uit:

 • de pagina vanaf waar het bestand werd opgevraagd,
 • de naam van het bestand,
 • de datum en het tijdstip van de opvraging,
 • de telkens overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • de toegangsstatus / HTTP-statuscode (d.w.z. of het bestand overgedragen of eventueel niet gevonden werd enz.)
 • een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte browser
 • het geïnstalleerde besturingssysteem en de ingestelde resolutie,
 • het gebruikte IP-adres.

Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk, om u onze website weer te geven, evenals de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Verder worden deze geëvalueerd voor interne statistische doeleinden evenals voor de technische administratie van de website. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S.1 lit. f AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de vermelde doeleinden van de gegevensverzameling.

 

5. Gebruik van onze webshop

(1) Indien u een bestelling wilt plaatsen in onze webshop, dan moet u in het kader van de bestelling persoonsgegevens zoals

Naam
Adres
E-mailadres
 

invoeren. Welke gegevens daarvoor worden verzameld, blijkt uit de desbetreffende invoervensters, waarbij de noodzakelijke verplichte gegevens telkens speciaal aangeduid zijn. Alle andere gegevens zijn vrijwillig. De vermelding van uw persoonsgegevens dient het doeleinde en is in zoverre vereist, als ze nodig zijn voor de afsluiting van het contract en de afhandeling van uw bestelling. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 lid 1 lit. b AVG.

(2) U hebt de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken. Om uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken voor andere, latere bestellingen, worden de door u vermelde gegevens herroepelijk opgeslagen en verwerkt. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG.

(3) Op grond van handels- en fiscaalrechtelijke richtlijnen zijn wij verplicht om uw adres-, betaal- en bestelgegevens tien jaar te bewaren. Uw gegevens worden derhalve niet volledig verwijderd, ook niet wanneer ze niet meer nodig zijn voor het afgesloten contract. De verwerking wordt evenwel beperkt voor zover dit nodig is voor de inachtneming van de wettelijke verplichtingen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. c AVG.

(4) De gegevens die u ons hebt doorgegeven in het kader van uw bestelling, gebruiken wij uitsluitend voor de afwikkeling van uw bestelling.  Voor de afwikkeling van de bestelling doen wij een beroep op de hierna vermelde externe dienstverlener:

(a) Voor de levering van het goed moeten uw adresgegevens worden doorgegeven aan onze pakjesdiensten. Die zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens en ze uitsluitend op te slaan en te gebruiken voor de levering, en ze na geslaagde levering weer te verwijderen. Rechtsgrond voor de doorgave van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. b AVG.

(b) Voor de afwikkeling van de betaling worden uw betaalgegevens doorgegeven aan de kredietinstelling die de opdracht tot betalen kreeg, resp. de telkens gekozen betalingsdienstverlener. Rechtsgrond voor de doorgave van de gegevens is hierbij art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG.

Uw betalingsgegevens worden telkens volgens het door u gekozen betalingsmiddel doorgestuurd naar de overeenkomstige betalingsdienstverlener. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens ligt bij de betalingsdienstverlener. Informatie in het bijzonder over de verantwoordelijke dienst van de betalingsdienstverlener en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt door de betalingsdienstverleners, is terug te vinden op de volgende websites:

 

PayPal:
Bij een betaling via PayPal, worden uw gegevens die vereist zijn voor de betaling, doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.  Informatie over de identiteitscontrole bij PayPal en uitwisseling van gegevens met kredietinlichtingendiensten (solvabiliteitsinformatie) vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/creditchk. Rechtsgrond voor PayPal is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG op basis van het rechtmatige belang in de vaststelling van uw solvabiliteit. Meer informatie vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

 

6. E-mail reclame bij bestaande klantenrelaties

(1) Als u bij ons artikelen koopt of diensten in aanspraak neemt en ons in dit verband uw e-mailadres hebt verzonden, behouden we ons het recht voor om u in de toekomst e-mails te verzenden met aanbiedingen voor gelijkaardige artikelen resp. diensten, zoals de door u reeds gekochte artikelen (zog. rechtstreekse reclame). Conf. § 7 lid 3 UWG is er geen aparte goedkeuring vereist. Rechtsgrond is ons rechtmatig belang aan gepersonaliseerde rechtstreekse reclame conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.

(2) U kunt deze verwerking steeds tegenspreken. Schrijf hiervoor een e-mail naar mail@toner24.nl of neem contact op via de bovengenoemde contactgegevens van de verantwoordelijke of druk op de afmeldknop in de e-mail, die u ontvangt. Hiervoor ontstaan voor u enkel doorgiftekosten gebaseerd op de basistarieven.

(3) Voor de verzending van onze Newsletter gebruiken wij de e-mailmarketingaanbieder "Inxmail GmbH", Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg. Met de registratie voor onze Newsletter worden de gegevens die bij de registratie worden opgegeven, doorgegeven aan Inxmail. Inxmail biedt bovendien statistische evaluatiemogelijkheden, en ook de mogelijkheid om afzonderlijke evaluaties op basis van e-mailadressen te gebruiken. Dat helpt ons om u enkel aanbiedingen te versturen die voor u ook relevant zijn.

Inxmail is gevestigd in Duitsland, dus de EU-verordeningen op de DSGVO zijn hier van toepassing. Meer informatie over Inxmail en gegevensbescherming vindt u op: inxmail.de/datenschutz

 

7. Bij contact via e-mail

(1) In het kader van uw contact via e-mail op onze website worden persoonsgegevens verzameld en door ons opgeslagen: e-mailadres en e-mailtekst evenals andere gegevens die vrijwillig worden meegedeeld.

(2) De gegevens die u meedeelt, verwerken wij uitsluitend om uw contactverzoek te verwerken. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG resp. ons rechtmatig belang om tegemoet te komen aan uw verzoek volgens art. 6 lid S. 1 lit. f AVG

(3) Is een bewaring niet langer noodzakelijk, dan verwijderen wij alle persoonsgegevens die in dat verband werden verzameld. Voor zover er een wettelijke bewaarplicht bestaat, wordt de verwerking beperkt tot dat doeleinde. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 lit. c AVG.

 

8. Inlichtingen in verband met kredietwaardigheid

In zoverre wij betaling achteraf accepteren, bv; bij aankoop onder rembours, vragen wij bij het accountantskantoor First Debit, Am Hülsenbusch 23, 59063 Hamm, om inlichtingen in verband met de kredietwaardigheid, ter bescherming van onze belangen. Daartoe maken wij uw naam en adres over en gebruiken wij de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid dat betaling achterwege zal blijven om een weloverwogen beslissing te nemen aangaande de betaaloptie. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons rechtmatig belang voortvloeit uit voormelde doeleinden.

De inlichtingen in verband met kredietwaardigheid kunnen waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die op basis van erkende wiskundig-statistische procedures werden berekend, waarbij in de berekening onder andere adresgegevens opgenomen zijn. Uw belangen die bescherming verdienen, worden conform de wettelijke bepalingen beschermd. U kunt tegen deze controle te allen tijde bezwaar aantekenen. Dit bezwaar geldt dan voor de toekomstige controles. Dat kan betekenen dat wij u bepaalde betaalopties niet meer kunnen aanbieden.

 

9. Cookies

(1) Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw eindapparaat (pc, laptop, tablet, smartphone, enz.). Ze dienen om het gebruik van onze website voor u aangenamer en comfortabeler te maken of voor analytische doeleinden. Wanneer u de desbetreffende pagina opnieuw opvraagt, wordt uw eindapparaat herkend, dankzij de cookies. Dat zorgt er o.a. voor dat gegevens die u eenmaal hebt ingevoerd, reeds klaarstaan als u het formulier opnieuw invult, of dat de bestelling van artikelen die reeds in het winkelmandje zijn geplaatst, kan worden voortgezet. Voor zover cookies worden gebruikt met het oog op de afsluiting of uitvoering van het contract, is de rechtsgrond art. 6 lid 1 S.1 lit. b AVG.
 Worden de cookies gebruikt om onze rechtmatige belangen in de aangename en comfortabele functionaliteit evenals analyse en verbetering van onze website te garanderen, dan is art. 6 lid 1 S.1 lit. f AVG de rechtsgrond.

(2) Deze website maakt gebruik van de hierna vermelde soorten cookies:

Bovendien gebruiken wij cookies die na het beëindigen van de browser of als u uitlogt, automatisch worden verwijderd van uw harde schijf (tijdelijke cookies, in het bijzonder zog. sessiecookies).

Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor dat wij uw eindapparaat herkennen bij een volgende bezoek (zog. persistente of permanente cookies). Deze cookies worden na een vooraf ingestelde tijdspanne, verschillend naar gelang van het cookie, automatisch verwijderd van uw systeem.
(3) Op deze website zijn inhoud en diensten van andere aanbieders opgenomen (bijv. Facebook, YouTube), die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Wij verwijzen in zoverre naar onze onderstaande uiteenzettingen.

(4) U kunt de bewaring van cookies op elk ogenblik wijzigen in uw browserinstellingen, bijv. de aanvaarding van alle cookies, van Third-Party-Cookies (cookies die door een derde worden geplaatst, dus niet door de eigenlijke website waarop men zich op dat moment bevindt) of van afzonderlijke cookies weigeren of ze verwijderen. Wij wijzen er echter op dat in dat geval onze website mogelijk niet meer ten volle kan worden benut. Wij bevelen u aan, om uw privacy te beschermen, om de cookies op uw eindapparaat en de browsergeschiedenis regelmatig te verwijderen.

 

10. Analysetools

Op onze website worden de hierna vermelde trackingmaatregelen toegepast om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verworven statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter weergeven voor u als gebruiker, evenals het succes van onze reclameacties meten en onze marketingacties optimaliseren. Uiteindelijk kunnen wij u ook gepersonaliseerde marketinginformatie opsturen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons rechtmatig belang voortvloeit uit de voormelde doeleinden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google LLC (Google). Google Analytics gebruikt zog. cookies (zie ook hoger onder „cookies“ in deze privacyverklaring). Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De informatie die door de cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website, wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Wij wijzen erop, dat deze website Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“ gebruikt en dat IP-adressen daarom alleen maar in verkorte vorm kunnen worden verwerkt, zodat het uitgesloten is dat een adres kan worden teruggekoppeld aan een bepaalde persoon.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te verschaffen die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

U kunt bovendien verhinderen dat Google de informatie die wordt verzameld door het cookie over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres), registreert en verwerkt, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verder kunt u de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deaktivieren

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, dat de naleving van het beschermingsniveau dat in de EU van kracht is, veiligstelt, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

DoubleClick by Google

Deze website maakt verder gebruik van het online marketinginstrument DoubleClick by Google, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te tonen die relevant zijn voor de gebruiker, om de verslagen over campagneresultaten te verbeteren en om te vermijden dat een gebruiker meermaals dezelfde advertentie te zien krijgt. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties worden getoond in welke browser. Op die manier kan worden verhinderd dat ze meermaals worden getoond. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookie-ID‘s zog. Conversions registreren, die betrekking hebben op advertentieverzoeken. Dat is het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en daarna met dezelfde browser de website van de adverteerder opvraagt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgebonden informatie.

Op grond van de gebruikte marketinginstrumenten maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door dit instrument worden verzameld door Google, en wij informeren u daarom in overeenstemming met onze kennisstand: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze website hebt opgevraagd of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Voor zover u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs wanneer u niet geregistreerd bent bij Google resp. niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en bewaart.

U kunt deelname aan dit trackingprocedé op verschillende manieren verhinderen:

door de cookies voor conversion-tracking uit te schakelen, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert;
en ook door uw browserinstellingen aan te passen, bijv. kunt u  de aanvaarding van cookies in het algemeen, van Third-Party-Cookies (cookies die door een derde worden geplaatst, dus niet door de eigenlijke website, waarop men zich op dat moment bevindt) of van bepaalde cookies weigeren of ze verwijderen.

Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op

https://www.google.de/doubleclick evenals over gegevensbescherming bij Google algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternatief kunt u de website van Network Advertising Initiative (NAI) op https://thenai.org/ raadplegen.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, dat de naleving van het beschermingsniveau dat in de EU van kracht is, veiligstelt, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Google Tag Manager

Wij gebruiken de zogenaamde Google Tag Manager. Deze diensten worden geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). De Tag Manager draait op onze eigen servers. Via dit instrument kunnen we andere instrumenten beheren. Google Tag Manager zelf gebruikt geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website.

 

Visual Website Optimizer (VWO)

Om de koopervaring op onze website te optimaliseren maken wij tijdelijk gebruik van VWO (http://www.vwo.com). Hiervoor worden gebruiksgegevens geregistreerd, opgeslagen en wordt het IP-adres doorgestuurd.

Daarvoor worden cookies gebruikt, die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken (over cookies zie punt 10). Het IP-adres dat in het kader van VWO door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet samengevoegd met de andere opgeslagen gegevens. IP-adressen worden bovendien niet permanent opgeslagen, zodat gebruiksgegevens niet kunnen worden gekoppeld aan IP-adressen. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen, of via de volgende link: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: www.vwo.com/privacy-policy/

 

Hotjar

Om de koopervaring op onze website te optimaliseren maken wij tijdelijk gebruik van Hotjar Ltd. („Hotjar“). Door deze dienst worden interacties van toevallig gekozen, afzonderlijke anoniem gemaakte bezoekers met de website geregistreerd. Op deze wijze ontstaat een protocol van bijv. muisbewegingen en muisklikken om op die manier verbeteringsmogelijkheden voor onze website te achterhalen. Via Hotjar worden cookies opgeslagen op uw eindapparaat, waarmee het gebruik van de website door de gebruiker kan worden geanalyseerd. IP-adressen worden uitsluitend anoniem opgeslagen en verder verwerkt, om een rechtstreeks identificatie van personen uit te sluiten. Daarnaast wordt informatie over het besturingssysteem, de browser, inkomende en uitgaande verwijzingen (links), geografische herkomst, evenals resolutie en type van het eindapparaat geëvalueerd voor statistische doeleinden. Deze informatie is niet persoonsgebonden en wordt door ons of door Hotjar niet doorgegeven aan derden. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen, of via de volgende link: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

11. Social media plug-ins

Op onze website wordt gebruikgemaakt van de onderstaande social media plug-ins, om interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers mogelijk te maken, en zo het gebruik van onze website interessanter te kunnen vormgeven voor u en regelmatig te kunnen verbeteren. Verder worden de social media plug-ins ook gebruikt om onze bekendheid te vergroten. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons rechtmatig belang voortvloeit uit de voormelde doeleinden.

Facebook

Van Facebook gebruiken wij de like-knop. Deze plug-in wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en is herkenbaar aan het overeenkomstige logo van Facebook. Meer informatie over de social media plug-ins van Facebook vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pas wanneer u een van de knoppen aanklikt, wordt een verbinding tussen uw browser en de servers van het desbetreffende sociale netwerk gemaakt en worden gegevens doorgestuurd. De plug-in-aanbieder ontvangt en bewaart gegevens (in het bijzonder het IP-adres), waarmee hij kan herkennen welke pagina van onze website werd opgevraagd door de bezoeker. Wanneer de bezoeker een plug-in gebruikt, wordt de overeenkomstige informatie doorgestuurd naar de desbetreffende plug-in-aanbieder en daar opgeslagen. Wanneer de bezoeker tegelijkertijd ook met zijn persoonlijke account ingelogd is, kunnen de doorgestuurde gegevens worden gekoppeld aan de concrete account.

De persoonsgegevens die van u worden verzameld, gebruikt de plug-in-aanbieder voor reclame, marktonderzoek en/of aanpassing van zijn website, in het bijzonder voor gerichte reclame. De verantwoordelijkheid voor het gebruik in overeenstemming met de gegevensbescherming, ligt bij de desbetreffende aanbieder.

Facebook verwerken uw persoonsgegevens ook in de VS en hebben zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, dat de naleving van het beschermingsniveau dat in de EU van kracht is, veiligstelt, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De aard, omvang, doeleinden van de verzameling, het gebruik en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door de desbetreffende plug-in-aanbieder evenals de rechten en de instelmogelijkheden om de privacy van de gebruiker te beschermen, kunt u nalezen en aanpassen in de richtlijnen voor gegevensbescherming van de plug-in-aanbieders.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php evenals http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications  en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

YouTube

We hebben op onze internetpagina componenten van het bedrijf YouTube geïntegreerd.

YouTube is een videoportaal op internet dat video-publishers het gratis instellen van videoclips en voor andere gebruikers het eveneens gratis bekijken, beoordelen en commentaar geven ervan mogelijk maakt. YouTube stemt in met de publicatie van alle soorten video‘s, waardoor zowel volledige films en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo‘s, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video‘s via het internetportaal kunnen worden opgeroepen.

Beheersmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Meer informatie over de specifieke bepalingen voor de gegevensbescherming vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming Google en YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ze geeft uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

YouTube-video‘s (YouTube-componenten)

Door elke oproep van een subpagina van onze internetpagina‘s waarop een YouTube-video werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser op haar informatietechnologisch systeem automatisch door de YouTube-component ertoe gebracht om een weergave van de overeenkomstige YouTube-video van YouTube te downloaden.

Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/de/.

Als u gelijktijdig bij YouTube bent ingelogd, herkent YouTube welke van onze internetpagina‘s u elke keer oproept, onafhankelijk daarvan of u een YouTube-video aanklikt of niet. Bovendien herkent YouTube tijdens de volledige duur van uw verblijf op onze internetpagina‘s, welke concrete subpagina u hebt bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan uw betreffend YouTube-account toegewezen.

Verhinderen van de gegevensoverdracht door YouTube-video‘s

Voor zover u een dergelijke overdracht van uw informatie aan YouTube en Google niet wenst, kunt u de overdracht verhinderen doordat u zich voor het oproepen van onze internetpagina‘s uit uw YouTube-account uitlogt.

 
 

12. Marketinginstrumenten

Google Adwords

Gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking/Remarketing

We gebruiken het aanbod van Google Adwords met gebruik van de zog. Conversions Tracking. Het gaat hierbij om diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google‘), die ertoe dienen om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen in samenhang met de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. Bedoeling is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter in te richten voor u en om de reclamekosten correct te berekenen. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons belang voortvloeit uit de voormelde doeleinden.

Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Server‘ geleverd. Daarbij gebruiken we Ad Server Cookies waardoor bepaalde parameters om het succes te meten, zoals het invoegen van advertenties of clicks door de gebruiker, kunnen worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze website komt, wordt door Google Adwords een cookie op uw pc opgeslagen. Deze cookies verliezen normaliter na 30 dagen hun geldigheid en mogen er niet toe dienen om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden normaliter als analysewaarden het Unique Cookie-ID, aantal Ad Impressions per plaatsing (frequency), laatste impressie (relevant voor post-view-conversions), alsook opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden aangesproken) opgeslagen.

Deze cookies maken het voor Google en voor ons mogelijk om uw internetbrowser te herkennen. Voor zover een gebruiker bepaalde pagina‘s van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet afgelopen is, kunnen Google en de Adwords-klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina werd geleid. Aan elke Adwords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen zo niet via de websites van Adwords-klanten worden opgevolgd. Wij zelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. We krijgen van Google enkel statische beoordelingen ter beschikking gesteld. Aan de hand van deze beoordelingen kunnen we herkennen welk van de gebruikte reclamemaatregelen zeer efficiënt zijn. Andere gegevens uit het gebruik van reclamemiddelen ontvangen we niet, in het bijzonder kunnen we de gebruiker niet aan de hand van deze informatie identificeren.

Op grond van de gebruikte marketinginstrumenten maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door dit instrument worden verzameld door Google, en wij informeren u daarom in overeenstemming met onze kennisstand: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze website hebt opgevraagd of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Voor zover u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs wanneer u niet geregistreerd bent bij Google resp. niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en bewaart.

Naast Adwords Conversion gebruiken we de toepassing Google Remarketing. Hierbij gaat het om een procedé waarmee we u opnieuw willen aanspreken. Door deze toepassing kunnen na het bezoek aan onze website bij uw verder internetgebruik onze reclame-advertenties worden getoond. Dit gebeurt door middel van in uw browser opgeslagen cookies, via welke uw gebruikersgedrag bij het bezoeken van verschillende websites door Google wordt geregistreerd en beoordeeld. Zo kan door Google uw vorig bezoek aan onze website worden vastgesteld. Het samenvoegen van de in het kader van de remarketing verzamelde gegevens met uw persoonsgegevens, die evt. door Google worden opgeslagen, vindt door volgens Google niet plaats. In het bijzonder wordt volgens Google bij de remarketing een pseudonimiteit gebruikt.

U kunt de deelname aan dit trackingprocedé op verschillende manieren verhinderen:

 • door de cookies voor conversion-tracking uit te schakelen, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert
 • en ook door uw browserinstellingen aan te passen, bijv. kunt u  de aanvaarding van cookies in het algemeen, van Third-Party-Cookies (cookies die door een derde worden geplaatst, dus niet door de eigenlijke website, waarop men zich op dat moment bevindt) of van bepaalde cookies weigeren of ze verwijderen.
   

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, dat de naleving van het beschermingsniveau dat in de EU van kracht is, veiligstelt, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatief kunt u de website van Network Advertising Initiative (NAI) op https://thenai.org/

Bing Universal Event Tracking

Wij gebruiken het aanbod van Bing Ads. Het gaat daarbij om diensten van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft") die dienen om met behulp van reclamemiddelen op externe websites de aandacht te vestigen op onze aanbiedingen. Met deze dienst kunnen wij de activiteiten van de gebruikers volgen, die via advertenties van Bing Ads op onze website belanden. Voor zover u onze website bezoekt via een advertentie van Bing Ads, wordt een cookie opgeslagen op uw eindapparaat. Op onze website is een code (Bing UET-Tag) geïntegreerd, via dewelke in combinatie met het cookie niet-persoonsgebonden gegevens over het gebruik van onze website worden opgeslagen. Bijvoorbeeld hoe lang de gebruiker op onze website blijft, welke pagina‘s van onze website worden opgevraagd, via welke advertentie van Bing Ads de gebruiker op onze website is beland evenals het IP-adres van de gebruiker. Wij kunnen in samenhang met de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. Bedoeling is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter in te richten voor u en om de reclamekosten correct te berekenen. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons belang voortvloeit uit de voormelde doeleinden.

De geregistreerde gebruiksgegevens worden doorgestuurd naar de servers van Microsoft in de VS, daar verwerkt en maximaal gedurende 180 dagen opgeslagen. Microsoft heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, dat de naleving van het beschermingsniveau dat in de EU van kracht is, veiligstelt, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Microsoft is bovendien in staat om door zog. cross-device-tracking uw gebruiksgedrag via meerdere van uw eindapparaten te volgen en u zo gepersonaliseerde reclame te tonen op Microsoft-websites en -apps. Cross-device-tracking kunt u uitschakelen via deze link: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout

U kunt de deelname aan dit trackingprocedé verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen, u  kunt bijv.  de aanvaarding van cookies in het algemeen, van Third-Party-Cookies (cookies die door een derde worden geplaatst, dus niet door de eigenlijkewebsite, waarop men zich op dat moment bevindt) of van bepaalde cookies weigeren of ze verwijderen.

Meer informatie over de gebruiksanalyse van Bing Ads vindt u hier: https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2

Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

CrossEngage

We willen u op basis van voorafgaand en actueel gebruik van onze aanbieding geïndividualiseerde inhouden tonen om ons aanbod voor u als gebruiker interessanter voor te stellen. Hiervoor gebruiken we CrossEngage, een dienst van CrossEngage GmbH, Bertha-Benz-Strasse 5, 10557 Berlijn. CrossEngage is een Cross-channel marketing platform dat een gepersonaliseerde klantenbenadering in realtime via alle kanalen mogelijk maakt. Daarbij worden gebruikersgegevens uit alle relevante databronnen geraadpleegd en voor de conceptie en uitvoering van efficiënte campagnes ter beschikking gesteld. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG waarbij onze rechtmatige belangen voortvloeien uit de voormelde doeleinden. Om de inhouden te kunnen voorstellen en uit te spelen, wordt bij het gebruik van onze website een cookie met een looptijd van 12 maanden geplaatst. De via de cookie ontvangen gegevens overhandigen we als pseudoniem ter beoordeling aan onze dienstverlener CrossEngage. Hiervoor hebben we een orderverwerkingscontract met CrossEngage afgesloten. Bent u met het gebruik van de cookie voor de analyse van uw gebruiksgedrag niet akkoord, dan kunt u steeds uw browser zo instellen dat er geen cookie kan worden geplaatst.

Als u met de gegevensverzameling en het gebruik ervan niet akkoord bent, kunt u dit steeds voor de toekomst verhinderen door een bezwaar in te dienen via e-mail aan optout(at)crossengage.io.

Meer informatie vindt u op https://www.crossengage.io/privacy-policy/

 

13. Doorgave van gegevens voor het overige

Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens enkel in de hierna vermelde gevallen door aan derden:

 • als u ons hiervoor een uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG hebt gegeven of
 • als volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. c AVG er een wettelijke verplichting voor de doorgave bestaat, bijv. in het kader van de strafrechtelijke vervolging of
 • de doorgave volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f vereist is om rechtsaanspraken geldend te maken of te verdedigen resp. om rechten uit te oefenen, en niet moet worden aangenomen dat een zwaarder wegend, gerechtvaardigd belang van de betrokkene de doorgave in de weg staat.